ควรจ้างสำนักงาน รับทำบัญชี หรือไม่

รับทำบัญชีภูเก็ต รับจดบริษัทภูเก็ต จดทะเบียนบริษัทภูเก็ต สำนักงานบัญชีภูเก็ต บริการรับทำบัญชีภูเก็ต

ควรจะใช่บริการบริษัทรับทำบัญชีหรือไม่

เพราะการทำบัญชีจะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงรายรับและรายจ่ายภายในกิจการของบริษัททั้งหมด ทำให้การทำบัญชีจึงกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งข้อมูลที่ได้มาในส่วนดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้ประกอบการในการควบคุมการดำเนินงานของทางบริษัท ที่จะทำให้รู้ว่าจะต้องเพิ่มเงินลงไปในส่วนไหน หรือตัดทอนในส่วนอะไรและมีกำไรมากน้อยขนาดไหนในแต่ละเดือน ซึ่งการทำบัญชีจะสามารถทำให้กำหนดแผน งานที่เหมาะสมให้กับธุรกิจของตนเองได้ในที่สุดจึงถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องทำ สำหรับธุรกิจเปิดใหม่ควรจ้างบริษัทรับทำบัญชีเป็นการเฉพาะเข้ามาจัดการดูแลให้ดีไหม

เกณฑ์บ่งชี้ว่าธุรกิจถึงเวลาที่จะต้องจ้างบริษัทรับทำบัญชี

รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจคือสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการจะต้องใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าควรจะใช้บริการรับทำบัญชีหรือไม่ เพราะหากเป็นธุรกิจที่มีรูปแบบการดำเนินงานที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว เป็นธุรกิจการค้าขายแบบง่ายๆ และไม่ยุ่งยากจนเกินไปนัก ปราศจากการร่วมหุ้นก็อาจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินจ้างบริษัทรับทำบัญชี แต่หากธุรกิจของผู้ประกอบการมีการจดทะเบียนที่เป็นบริษัทในรูปแบบของนิติบุคคลซึ่งมีข้อกำหนดตามกฎหมายในการทำบัญชีส่งทุกเดือน ก็สมควรจะต้องจ้างบริษัทรับทำบัญชีอย่างที่สุด

ดูที่รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจก่อน

รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจคือ สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการต้องใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะใช้บริการของ บริษัทรับทำบัญชีหรือไม่ เพราะถ้าธุรกิจของผู้ประกอบการมีรูปแบบการดำเนินงานที่มีเจ้าของเพียงแค่คน เดียว (จดทะเบียนเป็นแบบร้านค้า ที่มิใช่จดทะเบียนในแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ จดทะเบียนเป็นบริษัท) ดำเนินธุรกิจการค้าขายแบบง่ายๆไม่ยุ่ง ยากซับซ้อนจนเกินไปนักและปราศจากการร่วมหุ้นก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้อง ไปเสียเงินจ้างบริษัทรับทำบัญชีเลย

แต่ถ้าธุรกิจของผู้ประกอบ การมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทในรูปแบบของนิติบุคคลที่มีข้อกำหนดตามกฎหมายให้ ทำบัญชีส่งทุกเดือนก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงและสมควรจะต้องจ้างบริษัทรับทำบัญชี อย่างที่สุด ซึ่งข้อนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ขอให้ผู้ประกอบการพิจารณาเป็นอย่างแรกหากจะ ตัดสินใจจ้างบริษัททำบัญชีมาดำเนินงานให้บริษัท

 

ประมาณการณ์แนวโน้มการเติบโตธุรกิจ

ถ้าคาดการณ์ว่าแนวโน้มการเติบโตใน อนาคตของธุรกิจผู้ประกอบการจะมีอัตราการขยายตัวที่สูงมากขึ้นภายในระยะเวลา อันรวดเร็ว ขอแนะนำให้ผู้ประกอบการจัดจ้างบริษัทรับทำบัญชีมาช่วยงานโดยทันที เพราะ บริษัทบัญชีที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเหล่านี้จะเข้ามามีส่วนช่วยวางแผน และพัฒนาโครงสร้างที่ยั่งยืนต่อการขยับขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทผู้ประกอบ การ ซึ่งรายละเอียดที่บริษัทบัญชีทำจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าในสายตาของบุคคล ภายนอก และจะได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่าแน่นอนหากเปรียบเทียบกับเงินที่ต้องจ่ายให้ บริษัทเหล่านี้ในแต่ละเดือน

ใช้เป็นช่องทางพิเศษเพื่อลดรายจ่าย

ถ้าธุรกิจของผู้ประกอบการมีราย ละเอียดปลีกย่อยและช่องทางการทำเงินให้กับบริษัทค่อนข้างมาก ก็สมควรที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทรับทำบัญชีน่าจะเป็นทางเลือกที่ ดีที่สุด เพราะต้องเข้าใจในหลักที่ว่าหากบริษัทไหนมีกำไรจากการ ดำเนินธุรกิจที่ค่อนข้างมากบริษัทนั้นก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องภาษี ที่สูงขึ้นด้วยเป็นธรรมดา ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบการอาจจะไม่จำเป็นต้องเสียเงินจ่ายภาษีมากถึงขนาดนั้น ก็ได้ โดยบริษัทที่รับทำบัญชีมักจะมีช่องทางที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องภาษีของ บริษัทผู้ประกอบการในแต่ละปีลดลง นั่นเอง

โดยความเป็นจริงแล้วทุกๆ บริษัทต่างก็ต้องทำบัญชีด้วยกันทั้งนั้นไม่อาจจะมีบริษัทไหนละเลยในส่วน สำคัญจุดนี้ไปได้ การพิจารณาว่าจะทำบัญชีของธุรกิจด้วยตนเองหรือจะจ้างบริษัทรับทำบัญชีเป็น ผู้ดำเนินการให้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดให้ กับบริษัทของผู้ประกอบการเองเท่านั้น เพราะการจ้างบริษัทบัญชีมิอาจเป็นคำตอบให้กับธุรกิจที่มีขนาดเล็กได้เสมอไป เนื่องจากจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ในทางกลับกันการทำบัญชีด้วยตนเองของบริษัทที่กำลังเติบโตก็มักจะไม่ใช่คำตอบ ที่ดีที่สุดหากคิดจะให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการทำบัญชีที่เข้ากันได้ กับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของตน

เกณฑ์การตัดสินใจจ้างสำนักงานรับทำบัญชี

ถ้าธุรกิจมีเงินหมุนเวียนในระบบไม่เกินสองแสนบาทต่อเดือน และอาจเป็นประเภทร้านขายของ หรือขายสินค้าที่มีหน้าร้าน ก็คงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างบริษัทมาทำบัญชี เพราะจำนวนเงินดังกล่าวผู้ประกอบการน่าจะสามารถดูแลและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเองได้ แต่หากมีเงินหมุนเวียนในระบบมากกว่านั้น ก็อาจจะต้องให้บริษัทรับทำบัญชีมาดูแลในเรื่องดังกล่าว เพราะจำนวนเงินที่มากหากผู้ประกอบการเป็นคนทำบัญชีเอง ด้วยการค้าขายหรือบริหารงานไปพร้อมๆ กันย่อมจะเกิดความล่าช้าขึ้นเป็นธรรมดา และอาจนำไปสู่การทำบัญชีที่อาจมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นมากขึ้น ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการทำธุรกิจ

ถ้าตัวผู้ประกอบการเองมีความรู้ในเรื่องของบัญชีเป็นอย่างดี และมีใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชี ก็ลืมไปได้เลยที่คิดจะไปจ้างบริษัทอื่นมาทำบัญชีให้ เพราะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ แต่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ว่าการทำบัญชีด้วยตนเองนั้นจะต้องไม่กลายเป็นภาระที่มากเกินไปสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งจะต้องบริหารงานบริษัทร่วมไปด้วย แต่หากคาด การณ์ว่าแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของธุรกิจของคุณจะมีอัตราการขยายตัวที่สูงมากขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว แนะนำให้จ้างบริษัทรับทำบัญชีมาช่วยงานด้วยทันที เพราะบริษัทบัญชีที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญจะเข้ามามีส่วนช่วยวางแผนและช่วยพัฒนาโครงสร้างที่ยั่งยืนต่อการขยับขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทคุณแน่นอน

ซึ่งรายละเอียดที่บริษัททำบัญชีจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า และจะได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่าหากเปรียบเทียบกับเงินที่ต้องจ่ายให้บริษัทเหล่านี้ในแต่ละเดือน ผู้ประกอบการอาจจะไม่จำเป็นต้องเสียเงินจ่ายภาษีมากเพราะบริษัทที่รับทำบัญชีมักจะมีช่องทางที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องภาษีของบริษัทผู้ประกอบการในแต่ละปีลดลง

การทำบัญชีถือเป็นหัวใจของการทำธุรกิจ เพราะถ้าปราศจากการจัดทำบัญชีที่ดีแล้วธุรกิจของคุณอาจต้องประสบปัญหาต่างๆ ไปจนถึงปิดฉากลงเลยก็ว่าได้ ในทางตรงกันข้ามถ้ามีการจัดการด้านบัญชีที่ดีนอกจากธุรกิจของคุณจะไปรอดแล้ว ผลการวิเคราะห์บัญชียังอาจช่วยอุดรอยรั่วต่างๆ และพัฒนากิจการของคุณให้ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ผลการวิเคราะห์บัญชีสามารถช่วยอุดรอยรั่วต่างๆ และพัฒนากิจการของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ตามธุรกิจขนาดใหญ่มักจะมีการว่าจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งมีทั้งที่เป็นพนักงานประจำและพนักงานที่จ้างมาจากสำนักงานบัญชีอิสระอยู่แล้ว แต่ในธุรกิจ SMEs หลายๆแห่งของไทยกลับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการจัดทำบัญชีเท่าที่ควร มักจะไปเน้นเรื่องการสร้างสรรค์ผลงาน หรือนวัตกรรมใหม่ที่ยังจับต้องไม่ได้มากกว่า ตรงกันข้ามกับ SMEs ต่างชาติซึ่งจะมุ่งเน้นเรื่องต่างๆที่ดูเป็นรูปธรรม อย่างตัวเลขการประมาณการด้านกำไร ขาดทุน ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้ SMEs ไทยขาดความน่าเชื่อถือไปโดยปริยาย

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจ SMEs หรือธุรกิจอื่นๆที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าวและต้องการแก้ไข คุณก็ต้องเริ่มต้นจากการจัดทำบัญชีโดยการจ้างสำนักงานบัญชีมาช่วยดูแลหรือจัดทำบัญชีด้วยตนเอง ซึ่งทั้งสองแบบนั้นต่างก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันออกไป

ถ้าคุณเลือกที่จะจ้างสำนักงานมาทำบัญชีให้ ข้อดีประการแรกก็คือประหยัดเวลา เพราะการที่คุณเลือกจะเป็นเจ้าของกิจการนั้นหมายความว่าคุณต้องถนัดเรื่องการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้มีประสิทธิภาพมากกว่าการทำบัญชีอย่างแน่นอน ดังนั้นการจ้างสำนักงานบัญชีมาจัดการเรื่องบัญชีให้จึงเป็นประโยชน์มากเมื่อเทียบกับการที่คุณต้องเสียเวลาไปกับการเรียนรู้และทำบัญชีด้วยตนเอง นอกจากนี้คุณยังไม่ต้องไปเดินเรื่องกับหน่วยงานของรัฐบาลอย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสรรพากรด้วยตนเองให้วุ่นวานอีกด้วย

ข้อดีประการต่อมาก็คือบริษัทที่รับจัดทำบัญชีมักจะมีการอัพเดทข้อมูลภาษี หรือกฎหมายต่างๆ รวมไปถึงการจัดซื้อจัดหาซอฟท์แวร์ใหม่ๆที่เอื้อต่อการทำบัญชีในแบบต่างๆมาอำนวยสะดวกในการทำบัญชีอยู่เสมอ จึงทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงเรียนรู้การทำงานกับซอฟต์แวร์ด้วยตัวเอง ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการหาซื้อซอฟต์แวร์อีกด้วย

ผลพลอยได้อีกอย่างจากการจ้างสำนักงานบัญชีก็คือประสบการณ์ในการทำงานที่มากกว่า เพราะส่วนใหญ่ผู้ที่มาเปิดสำนักงานบัญชี มักเป็นผู้ที่เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ หรือสมุห์บัญชีในบริษัทต่างๆมาก่อน การคลุกคลีกับบัญชีต่างๆมาอย่างยาวนานจึงทำให้สำนักงานเหล่านั้นสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที ทั้งยังสามารถช่วยเหลือคุณในการให้คำปรึกษาและวิเคราะห์สถิติที่ระบุไว้ในงบบัญชีต่างๆ ที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณในการเอาไปแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจต่อไปได้

แต่การจ้างบริษัททำบัญชีก็ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีเสมอไป เพราะนอกจากคุณต้องเสียค่าใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้ว คุณยังไม่อาจแน่ใจได้ว่าสำนักงานบัญชีของคุณนั้นเชื่อถือได้มากแค่ไหน เพราะสำนักงานบัญชีหัวหมอบางรายอาจใช้ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคุณไปสร้างผลประโยชน์เพิ่มเติมให้กับตนเอง เช่น ถ้าไม่โดนขโมยความลับไปขายคู่แข่ง คุณก็อาจจะถูกหลอก เช่น ให้ชำระค่าภาษีเป็นเงินสด ไม่ยอมให้โอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือไม่มีใบเสร็จรับเงินจากสรรพากรหรือประกันสังคมคืนให้คุณเมื่อไปชำระเงินมาแล้ว เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนก็คือ จริงๆแล้วสำนักงานบัญชีก็เป็นเสมือนที่ลองสนามของเจ้าหน้าที่บัญชีจบใหม่ที่ต้องการสะสมประสบการณ์ ซึ่งพอพวกเขาเหล่านี้เก็บเกี่ยววิชาความรู้ได้พอสมควรแล้วก็มักจะลาออกไปตั้งสำนักงานของตนเองหรือสังกัดตามบริษัทใหญ่ๆที่ต้องรับผิดชอบเพียงบัญชีเดียวแทน เพราะสำนักงานบัญชีมักให้ค่าแรงต่ำทั้งที่พนักงานคนเดียวจะต้องรับผิดชอบบัญชีของหลายบริษัท ดังนั้นถึงแม้ว่าเจ้าของสำนักงานที่คุณจ้างจะมีประสบการณ์ทำงานมากตามที่โฆษณาไว้จริง แต่คุณจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนทำบัญชีให้คุณด้วยตนเอง และไม่แน่ว่าบางทีบัญชีของคุณอาจไม่ต่างจากเครื่องมือลองสนามของเด็กจบใหม่ แถมหน้าตาของบัญชีในแต่ละปีก็อาจจะไม่เหมือนกันเพราะเปลี่ยนคนทำอยู่เรื่อยๆก็ได้ ทำให้สุดท้ายคุณต้องเป็นฝ่ายไปสรรพากรเพื่อจัดการกับปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเอง

หากคุณอ่านมาถึงตรงนี้แล้วเกิดท้อกับปัญหาที่ตามมาจากการจ้างสำนักงานบัญชี คุณอาจจะพิจารณาอีกทางเลือกหนึ่ง คือ การเลือกทำบัญชีด้วยตนเองก็ได้ ซึ่งถ้าเกิดธุรกิจของคุณไม่ได้มีขนาดใหญ่ และไม่ได้มีรายได้จากหลายทาง ทั้งคุณพอจะมีความรู้ทางบัญชีอยู่บ้าง คุณก็อาจจะจัดทำบัญชีด้วยตนเองจากโปรแกรมพื้นฐานอย่าง Excel หรือเรียนรู้โปรแกรมจัดทำบัญชีซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปอย่าง Formula ก็ได้

ถ้าคุณไม่นับว่าการนั่งทำบัญชีเป็นเรื่องที่เหลือบ่ากว่าแรง ก็จะสามารถประหยัดงบประมาณในการจ้างบริษัททำบัญชีต่อปีไปได้มากทีเดียว

ข้อดีหลักๆของการจัดทำบัญชีด้วยตนเองก็คือ ถ้าคุณไม่นับว่าการนั่งทำบัญชีเป็นเรื่องที่เหลือบ่ากว่าแรง คุณก็จะสามารถประหยัดงบประมาณในการจ้างพนักงานบัญชีต่อปีไปได้มากทีเดียว ทั้งคุณยังไม่ต้องเสียเวลาสืบประวัติการทำงานของสำนักงานว่ามีความหน้าเชื่อถือหรือไม่อีกด้วย ที่สำคัญที่สุด คือ หากคุณตัดสินใจทำบัญชีด้วยตนเองคุณก็จะสามารถป้องกันปัญหาเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ต่างๆได้ เพราะคุณจะมีโอกาสตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการต่างๆด้วยตนเอง ไม่ผ่านการคัดกรองหรือกินนอกกินในจากผู้ใด แถมคุณยังแน่ใจได้อีกด้วยว่าความลับต่างๆโดยเฉพาะความลับทางบัญชีในบริษัทของคุณจะไม่มีทางรั่วไหลไปถึงหูของบริษัทคู่แข่งอย่างแน่นอน

นอกเหนือจากนั้นการที่คุณได้ใช้เวลาพินิจพิเคราะห์รายการบัญชีของกิจการด้วยตนเองอยู่เสมอ ยังทำให้คุณซึ่งน่าจะเข้าใจลักษณะกิจการของตนเองดีที่สุดสามารถเล็งเห็นจุดบกพร่องต่างๆที่จะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ก่อนคนทั่วไป หรือแม้แต่นักการบัญชีที่อาจมองข้ามเพราะคิดว่าไม่สำคัญ (แต่คุณกลับมองว่ามันเป็นไปได้) และทำให้คุณสามารถนำจุดนั้นไปปรับปรุงก่อนที่จะเกิดปัญหาได้อย่างทันเวลาอีกด้วย

แต่การทำบัญชีด้วยตนเองนั้น ก็มีข้อเสียเหมือนกัน เพราะนอกจากจะต้องดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆด้วยตนเองซึ่งไม่สะดวกสบายเหมือนการจ้างบริษัทบัญชีแล้ว ถ้าคุณเกิดไม่มีความรู้มาก่อนคุณก็จำเป็นที่จะต้องสละเวลามาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับบัญชี ไปจนถึงขั้นตอนในการใช้ซอฟต์แวร์ปฏิบัติด้วยตนเองแทนที่จะเอาเวลาดังกล่าวไปคิดหาวิธีพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ถึงคุณทำบัญชีได้ แต่ถ้าคุณไม่มีใบอนุญาตสำหรับผู้สอบบัญชี คุณก็จำเป็นต้องไปหาสำนักงานบัญชี เพื่อให้ทำการตรวจสอบและเซ็นต์รับรองให้ในภายหลัง ซึ่งนอกจากคุณจะเสียเวลาสองต่อแล้ว สุดท้ายคุณก็ต้องจ่ายเงินให้กับสำนักงานบัญชีเป็นค่าตรวจอยู่ดี เข้าทำนองว่าเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย

เห็นได้ชัดว่าไม่ว่าจะเป็นการจ้างบริษัทบัญชี หรือการเลือกทำบัญชีด้วยตนเองนั้นต่างก็มีประโยชน์มากไม่แพ้กันแต่ในขณะเดียวกันข้อเสียของทั้งสองวิธีก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย ดังนั้นคุณต้องเลือกชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียของมันและเทียบดูว่าแบบไหนจะเหมาะสมกับกิจการของคุณมากที่สุด

ประโยชน์ของการทำบัญชี

1.ช่วยให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกิจการตามรอบระยะเวลาหนึ่งว่ามีรายรับรายจ่าย มีกำไร-ขาดทุนมากน้อยแค่ไหน มีรายได้หลักรายได้รองเท่าไหร่ เพราะในกระบวนการทางด้านบัญชีนั้นจะต้องมีการวัดและการสรุปผลการดำเนินธุรกิจ

2.ทำให้ทราบถึงสถานะทางการเงินของกิจการทั้งในส่วนของทุนและหนี้สินที่เกิดขึ้น เป็นการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการที่จะตัดทอนส่วนที่ไม่จำเป็นเหล่านั้นออก

3.เป็นกลไกการตรวจสอบควบคุมภายในอย่างหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมไปถึงการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย

4.เป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนหลาย ๆ ด้าน ทั้งการเงินการตลาดและการตัดสินใจขยายการลงทุนในอนาคต นอกจากนี้ยังใช้ในการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งขององค์กร ในการกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้กิจการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

5.เป็นเอกสารอย่างหนึ่งในการยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพราะผู้ให้กู้จะต้องทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการว่าสามารถที่จะชำระหนี้ได้หรือไม่อย่างไร อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลสำหรับบุคคลภายนอกที่จะนำไปศึกษาวิจัย รวมไปถึงบรรดานักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ที่สนใจในการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท

สรุปแล้วการทำบัญชีมีความสำคัญอย่างมากในการประกอบธุรกิจ หากไม่มีข้อมูลเหล่านี้จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่รู้สภาพความเป็นจริง ยากต่อการบริหารจัดการให้ธุรกิจมีความก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้หากไม่ทำบัญชีถือว่าผิดกฎหมายและจะมีปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมาย

อย่างไรก็ตามปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบการมักสอบถามผู้รู้ คือ ควรทำบัญชีเองหรือจะจ้างบริษัทรับทำบัญชีให้ดี คำตอบนี้ไม่มีอะไรตายตัวขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจด้วย เพราะถ้าเป็นกิจการขนาดเล็กที่มีเงินทุนหมุนเวียนต่อเดือนไม่เกินสองแสนบาท เป็นธุรกิจที่เจ้าของทำเองก็สามารถดูแลรายรับ-รายจ่ายได้ อาจจะมีหน้าร้านหรือขายทางออนไลน์ การทำบัญชีเองน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ขณะที่ปัจจุบันมีแบบฟอร์มการทำบัญชีสำหรับเอสเอ็มอีแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

“การจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีจะมีข้อแนะนำที่ทำให้การเสียภาษีลดลงได้ในบางกรณี และทำให้ภาพพจน์ขององค์กรน่าเชื่อถือมากขึ้น”

สำหรับกิจการขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในแต่ละเดือนมีเงินหมุนเวียนเกินสองแสนบาท และมีธุรกิจที่มีรายได้จากหลายช่องทางมีความซับซ้อน อาจจะจ้างบริษัทรับทำบัญชีมาช่วย ซึ่งการจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีจะมีข้อแนะนำต่าง ๆ ที่ทำให้การเสียภาษีลดลงได้บ้างในบางกรณี และทำให้ภาพพจน์ขององค์กรได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นตัวช่วยในการวางแผนพัฒนาและขยับขยายธุรกิจในวันข้างหน้า

ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการจะเลือกวิธีไหนที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของตัวเอง
ที่มาจาก: pangpond.com|>50185<|